Privacybeleid Ann's Nagelstudio

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Ann’s Nagelstudio persoonsgegevens verwerkt. Ann’s Nagelstudio zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Ann’s Nagelstudio zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1 – Definities

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd. Persoonsgegevens: informatie waarmee de persoon geïdentificeerd kan worden op welke manier dan ook. Zoals naam, adresgegevens locatie en online identifier en iedere manier zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen en het verzamelen, opslaan, opvragen, opnemen, gebruiken van persoonsgegevens al dan niet geautomatiseerd of handmatig. Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Ann’s Nagelstudio die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. In dit privacybeleid ook Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Artikel 2 – Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de uitvoering van de diensten die Ann’s Nagelstudio aanbiedt.
 2. Door Ann’s Nagelstudio worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot de dienstverlening zoals uitgevoerd in de nagelstudio. Deze Persoonsgegevens bestaan uit naam, telefoonnummers en e-mail adressen.
 3. Ann’s Nagelstudio vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren en om deze te mogen gebruiken.
 4. Ann’s Nagelstudio verkrijgt toestemming van de Klant om opgeleverde werken te mogen plaatsen op social media kanalen, de website van Ann’s Nagelstudio en andere marketing gerichte kanalen, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven dat Ann’s Nagelstudio de opgeleverde resultaten niet mag gebruiken of plaatsen. In geval de Klant uitdrukkelijk aangeeft geen toestemming te geven, zal Ann’s Nagelstudio geen afbeeldingen plaatsen van het resultaat.
 5. Ann’s Nagelstudio verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals het maken van een afspraak, vragenlijsten, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen of gebruik maken van social media;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden;
  4. anders namelijk: via whats-app.

Artikel 3 – Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Ann’s Nagelstudio. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Ann’s Nagelstudio, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Ann’s Nagelstudio. Ann’s Nagelstudio zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4 – Minderjarigen

 1. Indien de Betrokkene jonger is dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Betrokkene verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 5 – Doeleinden gegevens:

 1. Ann’s Nagelstudio gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van de dienst en het daarbijbehorende contact tussen Ann’s Nagelstudio en de Klant. Meer specifiek zijnde het maken van afspraken en deze eventueel wijzigen.
 2. Ann’s Nagelstudio kan vraag doen naar medische gegevens op om allergische reacties op de behandelingen te voorkomen of alles in het verlengde daarvan.
 3. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 6 – Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan de periode zolang de Betrokkene actieve klant is bij Ann’s Nagelstudio, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Ann’s Nagelstudio verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 – Beveiliging gegevens:

 1. Ann’s Nagelstudio treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Ann’s Nagelstudio neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 8 – Nieuwsbriefsystemen

 1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief of updates over acties.
 2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.
 3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per whatsapp.
 4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via app afmelden voor de nieuwsbrief.
 5. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 9 – Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Ann’s Nagelstudio kan worden gevergd.
 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment Ann’s Nagelstudio verzoeken via salon@annmary.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.
 3. Ann’s Nagelstudio biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 10 – Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
 2. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het behandelen van de klant en het verwezenlijken van het doel van Ann’s Nagelstudio.

Artikel 11 – Cookies en website

 1. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die de computer of het mobiele apparaat opslaat wanneer de website bezocht wordt. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die bezocht wordt.
 2. Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Het surfen op de website wordt gemakkelijker gemaakt.
 3. Ann’s Nagelstudio maakt gebruikt van functionele, analytische en marketing cookies. Middels dit privacybeleid wordt toestemming gevraagd om de genoemde cookies te verzamelen. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid gaat de Betrokkene aldus ook akkoord met het verzamelen van de cookies. De Betrokkene kan de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken.
 4. Wij zijn continu bezig met het analyseren van bezoekersgegevens op onze websites. Wij kijken bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers, de gemiddelde sessieduur, welke pagina’s het meest bekeken, via welk apparaat en ook waar onze bezoekers vandaan komen. Hiervoor gebruiken wij analytische cookies. De informatie uit cookies is niet te herleiden naar persoonsgegevens. Wij gebruiken de informatie om de websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 5. Wij maken alleen gebruik van marketing cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook zonder toestemming worden advertenties getoond, maar deze zijn willekeurig en niet gericht op specifieke koopgedrag wat we kunnen afleiden uit de informatie verkregen door de cookies.

Artikel 12 – Contact en afhandeling klachten

 1. Ann’s Nagelstudio biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: salon@annmary.nl.

Artikel 13 – Wijzigingen privacybeleid

 1. Ann’s Nagelstudio  behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van de Rechtbank Noord-Nederland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.